České mládeže 567, Dolní Hanychov, Liberec 23, tel.: 603 508 343
Menu
A+ A A-

Právní ujednání

 1. Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit ve vztahu k firmě Tomáš Fidrhel - AUTOTOM (dále jen "prodávající") nároky z odpovědnosti za vady zboží.

 2. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

 3. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

 4. Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na provozovně, kde výrobek zakoupil. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.

 6. Zboží prodávané prodávajícím je (s výjimkou autodoplňků) určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést SPZ) namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu.

 7. Vady zboží spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství, neodpovídající jakosti a provedení a nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího pouze ve lhůtě 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost.

 8. Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady musí prodávajícímu předložit: vadné zboží, fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží (doklad o nabytí zboží), doklad o odborné montáži (je-li vyžadován).

 9. Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.

 10. Záruční doba v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

 11. V případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, je záruční doba na 24 měsíců pro zboží vyžadující odbornou montáž. Pro ostatní zboží (autodoplňky) je stanovena záruční doba 6 měsíců, pokud záruční list nestanoví lhůtu delší nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

 12. O reklamaci rozhodne zpravidla vedoucí provozovny nebo jím pověřená osoba ihned, ve složitějších případech do 48 hodin od uplatnění reklamace. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30 dnů. Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník sepíše se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen poskytnout této osobě všechny požadované údaje.

 13. Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2003

Staň se členem Autotom klub

Co členstvím získáte? Jak členství získat? Členská (zákaznická) karta  
 • zákaznická karta - slevy na práci
 • pravidelné info o výhodných akcích
 • pravidelnou a spolehlivou péči o vozidlo
 • zaregistrujte se na našich stránkách
 • členství je zcela zdarma!
 • členství může získat každý náš zákazník

zakaznicka-karta

Více informací